Protecció de dades

Aquest lloc web és propietat de MERÀKIA amb direcció de correu electrònic [email protected]

Els continguts d’aquest lloc, incloent els textos, imatges, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a MERÀKIA o a tercers que han autoritzat el seu ús. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació i alteració. Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgina, excepte que es compti amb una autorització expressa i per escrit de MERÀKIA.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de MERÀKIA. MERÀKIA no serà responsable del mal ús que puguin fer els usuaris.
MERÀKIA es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.
MERÀKIA complirà de forma estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.
MERÀKIA entén que en el moment d’omplir el formulari que figura al lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se’n deriva. L’usuari autoritza amb aquest acte a MERÀKIA a tractar les dades per les finalitats expressades en cada cas i, per tant, autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).
MERÀKIA adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i transaccions que es produeixin mitjançant la web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.
MERÀKIA no pot garantir de forma absoluta que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a MERÀKIA. Tampoc es fa responsable de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de MERÀKIA. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament de la web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.
MERÀKIA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre’l.